styrelsen medlemsskap stadgar Avel Medlemsinfo Utställning
Klubbmästerskap 2007 Klubbmästerskap 2009
uppfödare kattungar till salu
Amica Fotogallerier Medlemmarnas egna bilder Kattens Dag 2010
Vår logotype

Sveriges Kattklubbars Riksförbund      Fédération Internationale Féline

Nyheter

Ställa ut i Norge!
[2011-03-28]
Viktig info till utställare som ska till Norge, gå in på medlemsnytt.
/Webbmaster
 
Info från avelssekreteraren
[2011-01-06]
Amica har ny avelssekreterare Nya priser från Sverak
/Webbmaster
 

AMICAS STADGAR


BENÄMNING OCH SYFTE

1.1 Kattklubbens namn är Kattklubben Amica, som förkortas AK, med säte i Vadstena och Motala. Klubbens verksamhetsområde är Östergötland.
1.2 Klubbens syfte är att:
 • Verka för en sund katthållning
 • Öka kattens status
 • Sammansluta kattägare och andra kattintresserade personer
 • Vidga intresset för aktiviteter
 • Vidga intresset för förståelsen för katten som sällskapsdjur
 • Ta tillvara medlemmarnas intressen
 • Informera medlemmarna om föreningens angelägenheter och vad som är aktuellt inom kattsporten
 • Propagera för att katter skall öronmärkas eller ID-märkas med mikrochips.
  Gäller samtliga katter inte bara katter som ställs ut eller avelskatte
  r

MEDLEMSKAP

2.1 Medlemskap i klubben innebär:Huvudmedlemskap innebär arbetsplikt. Vilket menas att ställa upp för klubben efter enskild förmåga. Komma med nya idéer och förslag
2.2 Medlemskap erhålles genom inbetalning av medlemsavgift. Vid inträdet i klubben skall medlem ta del av klubbens och Sveraks stadgar.
2.3 Huvud- och familjemedlem innehar samma status. Föreningens information adresseras dock endast till huvudmedlem.
Stödmedlem erhåller samma information som huvudmedlem, men har ingen rösträtt.
2.4 Årsavgiften, vars storlek bestäms på ordinarie årsmöte, erläggs vid inträde i klubben och sedan årligen före januari månads utgång.
Årsavgiften följer räkenskapsåret.
2.5 I årsavgiften ingår förbundets tidskrift.
2.6 Styrelsen äger rätt att utesluta medlem med omedelbar verkan om synnerliga skäl föreligger. (Se SVERAKs stadgar om god katthållning) eller om medlem missköter sina ekonomiska skyldigheter till klubben eller gentemot andra klubbar.
2.7 Medlemskapet kan även upphävas av styrelsen med omedelbar verkan om medlemmen medvetet och med ont uppsåt eller för egen vinnings skull sprider osanna, skadliga rykten eller på annat sätt skadar medlemmar eller klubben.
2.8 Utesluten medlem ska erhålla skriftligt besked via rekommenderat brev om uteslutningen och anledningen till uteslutningen. Om utesluten medlem så begär, ska frågan om uteslutning ställas till klubbens medlemmar på nästkommande ordinarie årsmöte. Sådan fråga ska vara upptagen på kallelsen till mötet.
2.9 Klubben utser inte hedersmedlemmar
2.10 Medlem som avgått eller uteslutits ur klubben, har ingen rätt till klubbens kassor eller andra tillgångar och kan ej återfå erlagda avgifter.

FÖRVALTNING

3.1 Klubbens förvaltning anförtros en styrelse bestående av minst fem (5) medlemmar. 

På årsmötet väljs direkt:

Ordförande
Sekreterare
Kassör
Vice ordförande
Utställningssekreterare
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Dessutom väljs för granskning av klubbens förvaltning;
Revisor
Revisorsuppleant

3.2
 Av styrelsens medlemmar ordföranden och kassören på 2 år. Dock ej samma år. Övriga I styrelsen välj på 1 år. Ledamot får ej nedlägga sin röst.
3.3 I särskilda fall får telefonbeslut tas om fyra av sex styrelseledamöter är kontaktade och beslutet är enhälligt.
3.4 Beslutet ska konfirmeras på nästkommande ordinarie styrelsemöte.
3.5 Ordförande tecknar ensam klubben. I ekonomiska transaktioner tecknar ordförande och kassör firma var för sig.
3.6 Ordföranden tillser att styrelsens och årsmötets beslut verkställs.
Sekreteraren framlägger för styrelsen samtliga inkomna brev och rapporter. Varje styrelsemöte ska protokollföras och protokollet ska godkännas vid nästa möte.
3.7 Till SVERAKs årsmöte utser styrelsen delegat/delegater.

ÅRSMÖTE

4.1 Årsmötet är beslutsmässigt då det i laga ordning kallats. Kallelse ska vara utsänd per post eller E-post senast två (2) veckor före årsmötet. I detta utskick ska även de motioner som inkommit till årsmötet bifogas.
4.2 Årsmötet ska hållas senast före utgången av februari året efter räkenskapsåret.
4.3 Vid årsmötet ska följande dagordning föreligga;

 1. Mötets öppnande
 2. Upprättande av närvarolista och röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 6. Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning
 7. Fastställande av dagordning
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning
 10. Revisionsberättelse
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av revisor och revisorsuppleant
 14. Val av valberedning samt eventuella övriga val
 15. Behandling av inkomna motioner
 16. Fastställande av avgifter
 17. Frågor väckta av styrelsen eller revisorn
 18. Frågor väckta av enskilda medlemmar
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutande

4.4 Vid årsmöte äger medlem som erlagt avgift enligt § 2.4 rösträtt (gäller ej stödmedlem) och beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten.
4.5 Röstning kan ej ske genom fullmakt.
4.6 Val/Omröstning sker alltid öppet.
4.7 Valberedningen ska utses med minst två ledamöter. Mandattiden är ett (1) år. Valberedningen upprättar inför årsmötet förslag på valbara personer.
4.8 Extra årsmöte hålls då styrelsen finner anledning, eller då minst en femtedel (1/5) av medlemmarna så önskar. För särskilt angivet ärende, gör skriftlig framställan om detta till styrelsen. På extra årsmöte kan beslut endast ske beträffandeärenden som upptagits kallelsen.
4.9 Motioner till klubbens årsmöte ska vara styrelsens sekreterare tillhanda senast den 30 november året före respektive årsmöte.
4.10 Ändringar av klubbens stadgar kan endast ske på årsmöte.

STADGAR

5.1 Verksamhets- och räkenskapsår sträcker sig från den 1 januari-31 december.
5.2 Styrelsen avger för varje kalenderår en skriftlig berättelse över verksamheten. Denna berättelse jämte räkenskapen och övriga därtill hörande handlingar ska vara revisorn tillhanda senast två (2) veckor före årsmötet, som efter verkställd granskning avger revisionsberättelse till årsmöte.

KLUBBENS UPPLÖSNING

6.1 Klubbens upplösning erfordras att beslut fattas vid två möten, varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte. I kallelsen till dessa möten ska anges att fråga om klubbens upplösning kommer upp till behandling. På varje sådant möte måste minst tre fjärdedelar (3/4) av de röstande vara eniga om möte måste minst tre fjärdedelar (3/4) av de röstande vara eniga om klubbens upplösning.På det sista mötet ska beslut fattas om disposition av klubbens tillgångar liksom av dess handlingar och övriga tillhörigheter. Klubbens tillgångar ska användas för syfte som överensstämmer med klubbens ändamål.

© 2011 Amica Kattklubb
32408df3sf